Interview: Curator Paulina Capilla

Paulina Capilla is an accomplished art curator, who has studied Art History at The University of Berkeley and The University of Amsterdam. She has assisted and curated multiple art exhibitions for several museums and galleries, as an intern for The Van Gogh Museum in Amsterdam. She currently is the Exhibition Curator at JetBrains Expo (JetBrains TechLab Amsterdam). She was also a research assistant at the RKD - The Institute for Art History. The RKD is one of the world's leading documentation and research institutes for Art History. As well as completing her internship at the Van Gogh Museum in Amsterdam.

 

Paulina managed to explore the sense of isolation in Thea van Doorn's artwork. This sense of isolation is something we have been acutely aware of during our current world health crisis. She explores this together with the Art Historic precedent of artists fascination with café's and moments of contact in public and private spaces of the early 1900's.

Interview: Curator Paulina Capilla

Who? Paulina Capilla

What? Art Historian

When? Early Twenty First Century

Where? The Netherlands

Why? Curator for Gallery Sorelle Sciarone. Thea van Doorn’s Solo Exhibition: A World Interrupted.

Art Historian Paulina Capilla

Art Historian Paulina Capilla

Art Historian of Dutch Culture from USA

1.     Please tell us something about yourself.

I am a Mexican-American ex-pat who came to live in the Netherlands back in 2016 when I started a research masters program at the University of Amsterdam. Since then I’ve done a few internships in research and art history and since 2020 I have been working as an exhibition curator at a new type of museum in Amsterdam focused on technology and science. I have come to admire the complexities that come with skills such as like programming and engineering. It has taught me a lot of 21st-century skills that can greatly benefit me as an independent art historian but my true passion will always be art.

 

----

Ik ben een Mexicaans-Amerikaanse ex-pat die in 2016 in Nederland kwam wonen toen ik aan een research masteropleiding aan de Universiteit van Amsterdam. Sindsdien heb ik een aantal stages gelopen in onderzoek en kunstgeschiedenis en sinds 2020 werk ik als tentoonstellingsconservator bij een nieuw type museum in Amsterdam gericht op technologie en wetenschap. Ik ben de complexiteit gaan bewonderen die gepaard gaat met vaardigheden zoals programmeren en engineering. Het heeft me veel 21e-eeuwse vaardigheden geleerd waar ik als onafhankelijk kunsthistoricus veel profijt van kan hebben, maar mijn ware passie zal altijd kunst zijn.

 

2.     How did you get into what you do right now? Please tell us more about your journey.

I grew up in San Diego, California, and from a young age, I’ve always had an interest in the arts and learning about different cultures. This led me to study art history and eventually travel to the Netherlands, where I completed a research masters in Arts of the Netherlands. Since then, I have found myself working on a wide range of projects ranging from early 20th-century research to art and technology. I love looking at paintings with a thoughtful and analytical eye, and so working on Thea van Doorn’s solo exhibition has been a personally rewarding experience.

 

---

Ik ben opgegroeid in San Diego, Californië, en van jongs af aan ben ik altijd geïnteresseerd geweest in kunst en het leren over verschillende culturen. Dit leidde ertoe dat ik kunstgeschiedenis ging studeren en uiteindelijk naar Nederland reisde, waar ik een onderzoeksmaster in Arts of the Netherlands heb afgerond. Sindsdien werk ik aan een breed scala aan projecten, variërend van vroeg 20e-eeuws onderzoek tot kunst en technologie. Ik kijk graag naar schilderijen met een bedachtzame en analytische blik, en daarom was het werken aan de solotentoonstelling van Thea van Doorn een persoonlijk lonende ervaring.

 

3.     Who are your role models?

My role models are of course my parents. They taught me to be passionate about education from a young age. I owe all my achievements to them. On a professional basis, I’ve been fortunate enough to have amazing mentors throughout my internships in the Netherlands. Louis van Tilborgh and Teio Meidendorp are lead researchers of Vincent van Gogh at the Van Gogh Museum and during the ten months I spent with them, they were incredibly patient and indulged my constant line of questions. I also greatly admire Mayken Jonkman at the RKD, she is a brilliant curator of nineteenth-century art and was a great help in advising me in my own research and professional development. I’ve been fortunate to encounter many role models throughout my professional growth and I hope to one day be as successful and inspire younger art historians.

 

---

Mijn rolmodellen zijn natuurlijk mijn ouders. Ze leerden me van jongs af aan gepassioneerd te zijn door onderwijs. Ik heb al mijn prestaties aan hen te danken. Op professionele basis heb ik het geluk gehad om geweldige mentoren te hebben tijdens mijn stages in Nederland. Louis van Tilborgh en Teio Meidendorp zijn hoofdonderzoekers van Vincent van Gogh in het Van Gogh Museum en gedurende de tien maanden die ik met hen heb doorgebracht, waren ze ongelooflijk geduldig en gaven ze toe aan mijn constante reeks vragen. Ook Mayken Jonkman van het RKD heb ik grote bewondering, zij is een briljant conservator negentiende-eeuwse kunst en was een grote hulp bij het adviseren van mij in mijn eigen onderzoek en professionele ontwikkeling. Ik heb het geluk gehad om tijdens mijn professionele groei veel rolmodellen tegen te komen en ik hoop op een dag net zo succesvol te zijn en jongere kunsthistorici te inspireren.

Paulina Capilla at dinner with Thea van Doorn in Laren September 2021

Paulina Capilla at dinner with Thea van Doorn in Laren, The Netherlands September 2021.

"Art is part of the human experience"

4.     What inspires you?

The knowledge that art is part of the human experience. Whether you make art, appreciate it or analyze it, every person has the potential to have a meaningful experience with art. I take solace in knowing that art at its very nature is meant to be accessible.

 

5.     Please tell us about your work.

I’m a bit eclectic in my interests as an Art Historian. I finished my studies with an emphasis on nineteenth-century art but the truth is, I have a tendency to fall into a rabbit hole of research depending on the topic. I love learning new things, so almost anything from the Modern art period and onwards gets me excited to delve deeper into a topic. 

 

---

Ik ben een beetje eclectisch in mijn interesses als kunsthistoricus. Ik heb mijn studie afgerond met de nadruk op negentiende-eeuwse kunst, maar de waarheid is dat ik, afhankelijk van het onderwerp, de neiging heb om in een konijnenhol van onderzoek te vervallen. Ik ben dol op het leren van nieuwe dingen, dus bijna alles vanaf de moderne kunstperiode en daarna maakt me enthousiast om dieper in een onderwerp te duiken.

Memorable moments, and things to remember

Art Historian Paulina Capilla

Art Historian Paulina Capilla.

6.     What’s your most memorable experience in your field?

I'll never forget my first visit to Florence, Italy, after completing my bachelor's degree. After years of studying art history, getting to see beautiful renaissance art first-hand felt like a truly magical experience. 

 

---

Ik zal mijn eerste bezoek aan Florence, Italië, na het afronden van mijn bachelor nooit vergeten. Na jaren kunstgeschiedenis te hebben gestudeerd, voelde het als een echt magische ervaring om prachtige renaissancekunst in het echt te zien.

 

7.     What keeps you going when things get tough?

Reminding myself that no one has it all figured out and that everyone’s path is different. Learning is a lifelong experience and there is no finish line, we learn what we can from every experience and I wish I had this sentiment when I was younger. It would have taken the pressure off. Other than finding joy in my work, my friends and family always remind me of my strengths and past successes when I’m feeling a bit down. They perk me back up and keep me going.

 

---

Ik herinner mezelf eraan dat niemand het allemaal doorheeft en dat ieders pad anders is. Leren is een levenslange ervaring en er is geen eindstreep, we leren wat we kunnen van elke ervaring en ik wou dat ik dit gevoel had toen ik jonger was. Het zou de druk hebben weggenomen. Behalve dat ik vreugde vind in mijn werk, herinneren mijn vrienden en familie me altijd aan mijn sterke punten en eerdere successen als ik me een beetje down voel. Ze fleuren me weer op en houden me op de been.

 

8.     What is the one thing you wish people knew more about in the arts?

I wish people knew that art is not inaccessible and that art spaces like museums and galleries are meant to be explored. There’s no right or wrong way to enjoy art!

 

---

Ik wou dat mensen wisten dat kunst niet ontoegankelijk is en dat kunstruimten zoals musea en galerijen bedoeld zijn om verkend te worden. Er is geen goede of foute manier om van kunst te genieten!

Closing thoughts

Paulina is a very enthusiastic and intelligent lady. We enjoyed working together with her for Thea van Doorn's exhibition. Our highlighted moment with her has nothing to do with the show but the memorable impromptu dinner in Laren. It was the first time we had met in person, despite working together for several months at this point. She and her partner came to an art fair, where we had been the day with Thea's work. The dinner together with Thea, Paulina and partners was a great and surreal experience in the middle of the crazy times. Paulina and her partner were delightful, funny, and graceful, making an impromptu dinner party memorable.

 

Paulina writes about art and history, like someone who is delightfully unpacking a Christmas present. She is not scared of researching heavy topics but also manages to guide expertly is through these complex themes. She has immersed herself in the research and practical side of curating, and it has been a delight learning about Thea's work through Paulina's expert weave of writing. 

 

We hope you enjoyed getting to know Paulina as much as we did. 

 

You can read Paulina's curation of Thea van Doorn's work here

 

Lots of Love, 

Tascha Sciarone

Art Historian and Gallery Manager at Gallery Sorelle Sciarone

Add comment

Comments

There are no comments yet.